Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van KidzFun met ingang van 1 januari 2017. De Algemene Voorwaarden staan op www.kidzfunvianen.nl en zijn tevens ook op te vragen via info@kidzfunvianen.nl;

 

  1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden voor alle Kidzfun activiteiten / vakantiedagen

1.2       Deelnemer: Een deelnemer aan een Kidzfun activiteit;

1.3       Deelnemersgeld: Het bedrag dat dient te worden betaald aan Kidzfun voor deelname van een Deelnemer aan een activiteit. Het Deelnemersgeld, de toeslagen en/of korting worden jaarlijks vastgesteld en vermeld op de website www.kidzfunvianen.nl;

1.4       Inschrijving: De aanmelding voor een activiteit van (i) Kidzfun van een Deelnemer verricht door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Deelnemer te vertegenwoordigen of daartoe is aangewezen door de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer alsmede (ii) de aanmelding van Leiding en/of Staf door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Leiding en/of Staf te vertegenwoordigen althans door de Leiding en/of Staf persoonlijk. Ondertekening van de Inschrijving geschiedt digitaal door middel van het accorderen en verzenden van het daarvoor bestemde webformulier;

1.5       Kidzfun: De organisatie van de activiteiten inclusief de daarbij betrokken personen welke word(t)(en) aangestuurd door Stichting GameWorks (Egelinglaan 39 (3705 TB) te Zeist);

1.6       Leiding: De begeleider van een (groep) deelnemer(s), die zich als zodanig heeft ingeschreven of is ingeschreven. Leiding krijgt geen financiële compensatie voor zijn werkzaamheden;

1.7       Ouder: Wettelijk vertegenwoordiger / de verzorger van de deelnemer;

1.8       Staf: (i) Begeleider van een leeftijdsgroep van deelnemers, inclusief de ten behoeve van die leeftijdsgroep ingeschreven en aanwezige leiding tijdens de Kidzfun Vakantiedagen, en/of (ii) een persoon die anderszins een functie bekleedt ter ondersteuning aan de Kidzfun Vakantiedagen. Alle stafleden vallen onder de verantwoordelijkheid van Kidzfun;

1.9       Vakantiedagen: Een van de Kidzfun vakantiedagen activiteiten. Kidsfun organiseert activiteiten gedurende een aantal dagen in de zomervakantie voor kinderen vanaf groep 4 tot de burgklas in Vianen & omstreken.

Woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden in het enkelvoud zijn gebruikt, omvatten waar mogelijk of noodzakelijk tevens de meervoudsvorm, en vice versa, terwijl mannelijke woorden en uitdrukkingen tevens de vrouwelijke of onzijdige vorm omvatten, en vice versa.

 

2          Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Inschrijving van eenieder die deelneemt aan een activiteit tijdens de Vakantiedagen en zijn van toepassing op alle activiteiten die Kidzfun verricht en alle diensten die door Kidzfun worden verleend. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1       Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden en het verzenden van uw Inschrijving voor deelname als Deelnemer, Leiding en/of Staf aan de Kidzfun vakantiedagen heeft u verklaard de Inschrijving naar waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden van de Kidzfun activiteiten te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

2.3       Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Kidzfun activiteiten tijdens de Vakantiedagen schriftelijk zijn aanvaard.

 

3          Procedure van Inschrijving

 

3.1       Kidzfun stelt een maximaal aantal beschikbare plaatsen voor Deelnemers per leeftijdsgroep en voor de Vakantiedagen activiteiten vast.

3.2       Het reserveren van plaatsen voor Deelnemers en/of Leiding voor activiteiten tijdens de Vakantiedagen dient via www.kidzfunvianen.nl te geschieden. Hierbij geldt dat de reserveringen op volgorde van ontvangst worden geplaatst totdat het maximum aantal beschikbare plaatsen is bereikt.

3.3       Kidzfun behoudt zich het recht voor om een Inschrijving om haar moverende redenen en zonder opgave van reden te weigeren danwel aan te passen.

3.4       Indien de reservering door Kidzfun is ontvangen en er plaatsen beschikbaar zijn voor de reservering, ontvangt de contactpersoon een bevestiging van de Inschrijving. Zodra deze bevestiging is verzonden, is de Inschrijving definitief en dient het Deelnemersgeld voor de ingeschreven Deelnemers en Leiding volledig te worden voldaan.

3.5       De procedure omtrent de Inschrijving staat beschreven op www.kidzfunvianen.nl.

 

4          Prijzen en betaling

 

4.1       Het Deelnemersgeld staat vermeld op de website van Kidzfun www.kidzfunvianen.nl.

4.2       Na Inschrijving voor de Vakantiedagen wordt het Deelnemersgeld voor de ingeschreven Deelnemer(s) en/of Leiding gefactureerd of dient het bedrag direct online te worden voldaan.

 

5          Annuleren en restitutie

 

5.1       Indien de Inschrijving van een Deelnemer definitief is geworden zoals bedoeld in artikel 3.4 kan de Inschrijving louter worden geannuleerd met in achtneming van het bepaalde in dit artikel.

5.2       Ouders dienen een annulering terstond door te geven. De annulering wordt vervolgens per ommegaande per e-mail (o.v.v. het betreffende inschrijfnummer) aan info@kidzfunvianen.nl  gestuurd.

5.3       De annulering is enkel geldig indien een bevestiging van de annulering is ontvangen van Kidzfun.

5.4       Indien Kidzfun het bericht van annulering betreffende een Deelnemer ten minste 21 dagen vóór aanvang van de Vakantiedagen heeft ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding van 50% van het deelnemersgeld in rekening gebracht.

5.5       Indien (i) wordt geannuleerd voor een Deelnemer na de in Artikel 5.4 genoemde periode of (ii) indien de Deelnemer niet aanwezig is bij aanvang van de Vakantiedagen en/of (iii) indien deelname aan de Vakantiedagen door de Deelnemer voortijdig wordt afgebroken, wordt, behoudens het bepaalde in Artikel 5.6, het volledige Deelnemersgeld in rekening gebracht en wordt in geval betaling van het Deelnemingsgeld reeds heeft plaatsgevonden geen Deelnemersgeld gerestitueerd.

5.6       In het geval er sprake is van een bijzondere reden waardoor de Deelnemer of Leiding niet of niet langer kan deelnemen aan de Vakantiedagen waarvoor de Inschrijving geldt, wordt voor een Deelnemer een annuleringsvergoeding verrekend naar rato van de genoten deelname. Indien Kidzfun de betaling van het Deelnemersgeld reeds heeft ontvangen wordt in een dergelijk geval het Deelnemersgeld gerestitueerd onder aftrek van de annuleringsvergoeding die ingevolge dit artikellid voor de Deelnemer of Leiding geldt. Een verzoek hieromtrent kan worden gericht aan het bestuur van de Stichting GameWorks. Het bestuur bepaalt of zij vindt dat er sprake is van een bijzondere reden.

 

6          Inschrijfgegevens en deelname

 

6.1       De ingeschreven Deelnemer en Leiding dient in staat te zijn om volwaardig aan het programma van de Vakantiedagen deel te nemen. Dit betekent dat de Deelnemer en Leiding geheel zelfstandig zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk kan deelnemen aan het programma.

6.2       Het invulveld “bijzonderheden” bij de Inschrijving heeft ten doel om informatie te noteren over dieet, allergieën, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking en andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de Vakantiedagen zowel voor de Deelnemer, mede-Deelnemer, Leiding en Staf van belang kunnen zijn. Deze informatie dient tegelijk bij de Inschrijving volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Deelnemer, Leiding en Staf blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dieet en medicijn gebruik tijdens de activiteiten van Kidzfun.

6.3       Indien voorafgaand of tijdens de Vakantiedagen blijkt dat een Deelnemer of Leiding door lichamelijke, sociale en/of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, heeft Kidzfun het recht om de Deelnemer of Leiding onmiddellijk van (verdere) deelname van de Vakantiedagen uit te sluiten. De annuleringsregeling van artikel 5 is in dit geval van toepassing op het door de betreffende Deelnemer of Leiding verschuldigde of reeds betaalde Deelnemersgeld.

 

7          Privacy

 

7.1       Eenieder die deelneemt aan de Kidzfun Vakantiedagen dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (conform de eisen die de wetgever hieraan stelt).

7.2       De Inschrijving vereist de verstrekking van alle persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteiten tijdens de Vakantiedagen van belang kunnen zijn waaronder het BSN-nummer van de Deelnemer en/of Leiding. Kidzfun gaat vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens om en gebruikt het BSN-nummer alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer dit in verband met een medische behandeling nodig wordt geacht door de medisch behandelaar.

7.3       Kidzfun hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Deelnemer en/of Leiding. KidzFun verzamelt niet meer persoonsgegevens dan benodigd voor een goede uitvoering van activiteiten tijdens de Vakantiedagen. De verzamelde persoonsgegevens worden slechts in het kader van de bedrijfsvoering van de organisatie van Kidzfun gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist.

7.4       Indien de Ouder, Leiding of Staf bezwaar heeft tegen vermeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming wil intrekken, kan hij/ zij dat te allen tijde schriftelijk aan Kidzfun kenbaar maken via info@kidzfunvianen.nl. Conform de daarvoor wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens voorafgaand aan het moment van intrekking.

7.5       Door middel van de Inschrijving gaan de Ouder, Leiding en Staf ermee akkoord dat er door of namens Kidzfun foto’s en opnames van de activiteiten tijdens de Vakantiedagen op het internet (sociale media) kunnen worden geplaatst waarop Deelnemers, Leiding en Staf herkenbaar in beeld kunnen zijn. Kidzfun draagt er zorg voor dat dergelijke foto’s de eer en goede naam van de afgebeelde Deelnemers, Leiding en Staf niet aantasten en dat de foto’s niet in strijd met de goede zeden zijn. Indien een Ouder, Leiding of Staf een specifieke foto van het internet verwijderd wenst te hebben, kan daartoe een verzoek worden gedaan via info@kidzfunvianen.nl. Een dergelijk verzoek wordt in beginsel op de kortst mogelijke termijn ingewilligd. Indien een Ouder in het geheel geen foto’s en opnames met daarop de Deelnemer waarover hij/zij het ouderlijk gezag heeft op het internet geplaatst wil hebben, dient de Ouder dit voorafgaand aan de activiteiten tijdens de Vakantiedagen aan te geven via info@kidzfunvianen.nl. Een dergelijk verzoek wordt in beginsel ingewilligd.

 

8          Verzekering

 

8.1       Deelnemers, Leiding en Staf, althans diens Ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering voor de Vakantiedagen. Kidzfun of enige andere daaraan gelieerde (rechts)persoon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

9          Aansprakelijkheid

 

9.1       Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer, Leiding of Staf. Kidzfun, noch enig lid van Kidzfun, en/of enige andere vrijwilliger die zich inzet voor Kidzfun, is – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van enige Deelnemer, Leiding of Staf ongeacht of deze in bewaring zijn gegeven aan de Leiding of Staf van Kidzfun.

9.2       Kidzfun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gedrag, waaronder ingevolge Artikel 10, van Leiding of Staf ten tijde van de Vakantiedagen.

9.3       In het geval van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld hevig en langdurend onweer, vrieskou, extreme wind en regen) kan Kidzfun een beroep op overmacht doen en (een deel van) de Vakantiedagen op deze grond annuleren mede uit oogpunt van veiligheid van de Deelnemers. In dit geval zal geen restitutie van Deelnemersgeld plaatvinden op basis van Artikel 5.

 

10       Gedragingen

 

10.1     Deelnemers, Leiding en Staf aan Kidzfun zijn verplicht tot naleving van de aanwijzingen van de organisatie van de Vakantiedagen ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteiten tijdens de Vakantiedagen. Zij dienen de gedragsregels te respecteren die Kidzfun nageleefd wenst te hebben. De Deelnemer, Leiding en/of Staf die zich niet houdt aan de schriftelijke of mondelinge gedragsregels, (op)gesteld door Kidzfun, Staf, Leiding of andere vrijwillig(st)er(s), zodanig dat dit naar het oordeel van KidzFun een goede uitvoering van het programma de activiteiten van de Vakantiedagen belemmert, kan door Kidzfun worden uitgesloten voor het resterende deel van de Vakantiedagen. Artikel 5 blijft onverminderd van toepassing.

10.2     Kidzfun heeft te allen tijde het recht te beslissen dat de Deelnemer of Leiding of Staf tijdens de vakantiedagen moet worden opgehaald of moet vertrekken, omdat deelname aan de Vakantiedagen naar het oordeel van Kidzfun niet langer verantwoord is. Dit is onder meer maar niet uitsluitend het geval indien de Deelnemer, Leiding of Staf ziek wordt, letsel oploopt dat een substantiële belemmering voor de Vakantiedagen vormt, of (seksueel overschrijdend) gedrag vertoont waarvoor geen voorzieningen getroffen kunnen worden of op een andere manier een belemmering vormt voor de orde en/of veiligheid van de Kampweek.

10.3     Deelnemer, Leiding en/of Staf dienen de Vakantiedagen in ieder geval te verlaten indien deze geweld gebruikt, drugs gebruikt, als minderjarige drank gebruikt, diefstal pleegt of seksueel- of anderzijds grensoverschrijdend gedrag vertoont.

10.4     De Ouder is in het geval een Deelnemer, Leiding of Staf van verdere deelname aan de Vakantiedagen wordt uitgesloten op de voet van dit Artikel 10, verplicht om ervoor te zorgen dat de Deelnemer binnen de door de organisatie Kidzfun gestelde termijn van het terrein wordt opgehaald en het terrein verlaat.

10.5     Artikel 5.5 is van toepassing indien Deelnemer en/of Leiding deelname aan de activiteiten van de Vakantiedagen voortijdig dient te beëindigen op de voet van dit Artikel 10.

 

11        Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

11.1     Deze Algemene Voorwaarden en de op de website van Kidzfun vermelde gegevens kunnen door Kidzfun te allen tijde worden gewijzigd.

 

12        Slotbepalingen

 

12.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven worden alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de Inschrijving, de Algemene Voorwaarden en/of de deelname aan de activiteiten van de Vakantiedagen voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.